გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

ქართული საენათმეცნიერო აზრის ისტორია

  ქართული ღრამმატიკა შედგენილი ანტონ I-ის მიერ, ტფ., 1885.

  Г. Ахвледиани: О некоторых основных вопросах фонетики грузинского языка, "фонетический сборник", 1959


  ა. ფოცხიშვილი, ანტონ პირველი და მისი გრამატიკა თანამედროვე ენათმეცნიერების თვალით, გაზ. "ლიტერატურული საქართველო",1970,#12.

   

  ე. ბაბუნაშვილი, ანტონ პირველი, მისი გრამატიკა და ერთი კომენტარი, გაზეთი "ლიტერატურული საქართველო", 1970, #34.

   

  ა. ფოცხიშვილი, პასუხი რეცენზენტს, გაზეთი "ლიტერატურული საქართველო", 1970, #46.

   

  ე. ბაბუნაშვილი, ანტონ I და ქართული გრამატიკის საკითხები, 1970.

   

  ე. ბაბუნაშვილი, თ. უთურგაიძე, ანტონ პირველის "ქართული ღრამმატიკა" და მისი ეროვნულ-ისტორიული მნიშვნელობა, 1991.

   

  ჟ. ფეიქრიშვილი, ანტონ კათალიკოსის ქართული გრამატიკა და "სამი სტილის" საკითხი ქართულ მწერლობაში (მონოგრაფია "ქართული ენის მოამაგენი", 2006, გვ. 64-69).

   

  ა. შანიძე, ანტონ პირველის გავლენა სალიტერატურო ქართულზე და ძველი ქართული ენის ძეგლების ვითარება ახალი აღთქმის წიგნების გამოცემებში, ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები #9, 1964.

   

  Kevin Tuite, Exploring the edge of Empire (Book "The Reception of Marr and Marrism in the Soviet Georgian Academy": 2011, pp. 197-213).

   

  Kevin Tuite, The Rise and Fall and Revival of the Ibero-Caucasian Hypothesis".

   

  Lia Karosanidze /The head of the department of the scientific terminology and translating dictionaries at Arn. Chikobava Institute of Linguistics, karosanidzelia@yahoo.com/, "Art of Grammar"by Dionysius Thrax and the Old Georgian Grammatical Thought (Summary)