გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

სხვა საენათმეცნიერო სიახლეების ჩამონათვალი

ენობრივი თამაშების ახალი პროექტი და ვებპორტალი


Quantitative Approaches to the Russian Language (Helsinki, August 27, 2015)


Call for papers: SKEW-6; 6th International Sketch Engine Workshop


ტრანსლიტერაცია