გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

საერთაშორისო კონფერენცია "იდეოლოგია და ლინგვისტური იდეები" - 2017

გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერებისისტორიის საზოგადოებისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფოუნივერსიტეტის ორგანიზებით 2017 წლის 6-9 ოქტომბერს იმართება საერთაშორისო კონფერენცია €žიდეოლოგია და ლინგვისტური იდეები - 2017


იხ. კონფერენციის პროგრამა და მოხსენების თეზისები