გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

საერთაშორისო კონფერენცია: ენა და განათლება - ენათმეცნიერების ისტორია განათლების კონტექსტში (SGDS)


ენათმეცნიერებს, ყოველთვის, მჭიდრო კავშირი ჰქონდათ განათლებასთან. ანტიკური ეპოქის გრამატიკოსები, ბუნებრივია, პრაქტიკოსი მასწავლებლებიც იყვნენ. გრამატიკულ ტრაქტატებს ხომ მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა ბერძნულ და რომაულ სასკოლო კურიკულუმში. უდავოდ,Ãპორ-როიალის გრამატიკ(1660) ენათმეცნიერების ისტორიის ქვაკუთხედია, თუმცა ამ ნაშრომის შექმნა, მისმა ერთ-ერთმა ავტორმა, კლოდ ლანსელოტმა, სწორედ, საგანმანათლებლო პროცესის გასამარტივებლად გადაწყვიტა. მანვე შეადგინა ლათინური და ბერძნული ენების პედაგოგიკური გრამატიკა.

კონფერენციის თემაა ენა და განათლება: ენათმეცნიერების ისტორია განათლების კონტექსტში.

თეზისების გაგზავნის ბოლო ვადა: 15.11.2013

კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 5-6 ივნისი, 2014

კონფერენციის ჩატარების ადგილი: ლაიდენის უნივერსიტეტი


სამეცნიერო ღონისძიების მიზანია დაადგინოს, რა მიმართებაა ენათმეცნიერებასა (როგორც ენის შესწავლასა) და განათლებას (როგორც ენის სწავლებასა და სწავლას) შორის.

 თეზისების მიღების წესი:

კონფერენციის სამუშაო თემებია:

  • მიმართება ენათმეცნიერებსა და ენის მასწავლებელბს, აგრეთვე, ენათმეცნიერებასა და ენის სწავლებას შორის
  • საგანმანათლებლო პრაქტიკისა და სასკოლო კურიკულუმის წყალობით აღმოჩენილი ენათმეცნიერული თეორიები
  • ახალი ენათმეცნიერული თეორიების დანერგვა საგანმანათლებლო პრაქტიკასა და სასწავლო გეგმაში
  • მეტაენობრივი ანალიზი: ენის მატარებელთათვის მშობლიური ენის გრამატიკის სწავლება
  • განათლების სტიგმატიზაცია
  • ენათმეცნიერულ მიდგომათა, როგორც აკადემიურ დისციპლინათა ინსტიტუციონალიზაცია
  • (უცხო) ენის მასწავლებლები და სწავლების მეთოდები, როგორც ენობრივი ცოდნის მატარებლები.
  • გამოყენებითი ენათმეცნიერების ისტორია
  • გრამატიკოსები და ენათმეცნიერები, როგორც ენის მცველები
  • კონფერენციის სამუშაო ენებია ინგლისური და გერმანული.

პრეზენტაციის(რომელსაც მოყვება დისკუსია) ხანგრძლივობა: 20 წთ.

თეზისების გაგზავნის ბოლო ვადა: 15.11.2013.

შეტყობინება მონაწილეობის შესახებ: 2014 წ. იანვარში

თეზისების მოცულობა: არა უმეტეს 300 სიტყვისა.

კონფერენციის ფოსტა:àSGdS2014@hum.leidenuniv.nl

მოწვეული მომხსენებლები:

ნილს ლანგერი (ბრისტოლის უნივერსიტეტი)

ინეკ სლუითერი (ლაიდენის უნივერსიტეტი)

საოგრანიზაციო კომიტეტი:

კასპერ დე იონგი (ლაიდენის უნივერსიტეტი)

გიჯსბერთ რუთენი (ლაიდენის უნივერსიტეტი)

ანჟელიკა რუთერი (მიუნსტერის უნივერსიტეტი)

წყარო: http://gashol.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=62:5-6-june-2014-sgds-studienkreis-geschichte-der-sprachwissenschaft-sgds-language-and-learning-the-history-of-linguistics-in-the-context-of-education&catid=1:2013-04-28-19-39-47&Itemid=27&lang=en