გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

ი. მასლოვის ლინგვისტური მემკვიდრეობა და იდეების განვითარება (2014)

ენათმეცნიერების ისტორიისა და ზოგადი ენათმეცნიერების ცნობილი მკვლევრის - იური მასლოვის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია: ი. მასლოვის ლინგვისტური მემკვიდრეობა და იდეების განვითარება / Международная конференция к 100-летию Ю. С. Маслова Научное наследие и развитие идей Ю. С. Маслова /The Linguistic Heritage and Development of Yu. Maslov's Ideas

კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 20-22 ნოემბერი

კონფერენციის ჩატარების ადგილი: რუსეთი, სანკტ-პეტერბურგი, სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი

პროფ. ი. მასლოვი 1961-1985 წლებში უძღვებოდა სანკტ-ეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტისზოგადი ენათმეცნიერების კათედრას. კონფერენცია ეძღვნება მისი დაბადებიდან მე-100 წლისთავს. შესაბამისად, კონფერენციის თემატიკა განისაზღვრა ი. მასლოვის ძირითადი საკვლევი საკითხების მიხედვით:

ენათმეცნიერებისისტორია


ზოგადიენათმეცნიერებადაგრამატიკისთეორია

ფონოლოგია და მორფონოლოგია

მორფემიკა და მორფოლოგია (Morphemics and morphology)

გრამატიკული სემანტიკა

ასპექტოლოგია

ენობრივი დისკურსი

სლავიანური (კონკრეტულად, ბულგარული) კვლევები

გთხოვთ, გამოგზავნოთ თეზისები .doc ან .docx ფორმატით2014 წლის 1 ივნისამდე.

თეზისების ფორმატი:

მოცულობა: არა უმეტეს 4000 სიმბოლოსი

შრიფტი:Times New Roman

ზომა:12

ინტერვალი - 1

საზღვრები (ყველა მხრიდან) 2.5

გთხოვთ, დოკუმენტში ნუ მიუთითებთ ავტორის გვარს, რადგან ნაშრომმა უნდა გაიაროს ე.წ. ƒƒ‚¢€ž ბრმა რეცენზირებაƒƒ‚¢€œ.

თეზისებს დაურთეთ თქვენი პირადი მონაცემების ამსახველი დამატებითი წერილი, სადაც აღნიშნული უნდა იყოს:

1.მოხსენებისსათაური

2.ავტორ(ებ)ის სახელი

3.სამუშაო ადგილი

4.საკონტაქტო პირის ელ. ფოსტა და ტელეფონის ნომერი

სამუშაო ენები:რუსული, ინგლისური

მოხსენებისთვის განკუთვნილი დრო:20 წთ

დისკუსიისთვის- 10 წთ.

კონფერენციაში თქვენი მოხსენების ჩართულობის შესახებ შეტყობინების მიღების თარიღი: 2014 წლის 1 სექტემბერი