გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

ზურაბ ჭუმბურიძის დაბადებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილ საიუბილეო ღონისძიებები

9 ივნისს, 12:00 საათზე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და ამავე ფაკულტეტთან არსებული ქართული ენის ინსტიტუტი მართავენ პროფესორ ზურაბ ჭუმბურიძის დაბადებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილ საიუბილეო ღონისძიებებს

პროგრამა11.30: 12.00
კონფერენციის მონაწილეთა რეგისტრაცია
12.00
(ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი, 214-ე აუდიტორია)

პროფესორ ზურაბ ჭუმბურიძის შეხვედრა კოლეგებთან, სტუდენტებთან მისალმებები, დიალოგი

13.30 :14.00
ფურშეტი

14.00 :16:30
კონფერენციის გახსნა
(ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი, 214-ე აუდიტორია)

მისალმება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი, პროფესორი - ნანა გაფრინდაშვილი

პლენარული სხდომა
სხდომის თავმჯდომარე - ემერეტუს პროფესორი დამანა მელიქიშვილი

1. მზექალა შანიძე €“ რამდენიმე მხატვრული სახე ძველი ქართული მწერლობის ძეგლებში
2. თედო უთურგაიძე €“ სამპირიან პირცვალებადობიექტებიან ზმნათა უღლებისათვის
3. დამანა მელიქიშვილი €“ €žიოანე პეტრიწი - რიტორი და დიდასკალოსი -
€žმადღევებელი და მამზევებელი ენისა ჩუენისა"
4. რამაზ ქურდაძე €“ მაზალო სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის
5. თინათინ ბოლქვაძე €“ საბჭოთა პოლიტიკა ენობრივ უმცირესობათა მიმართ

16.30 -18.30

სექცია I

სექციის თავმჯდომარე - ასოცირებული პროფესორი მაია ლომია
(ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი, 214-ე აუდიტორია)

1. რუსუდან ზექალაშვილი €“ ქართული ზმნის ვალენტობის ლექსიკონის შესახებ
2. მარიკა ჯიქია €“ თურქიზმების გავრცელების დინამიკა ქართველურ ანთროპონიმიაში
3. ინგა სანიკიძე €“ კრებითი სახელისა და შემასმენლის რიცხვში შეთანხმების საკითხი ქართულში
4. მედეა ღლონტი €“ ქართულ პირთა სახელების მართლწერისათვის (ინიციალები ქართულში)
5. მაია ლომია €“ €žეკონომიურობის პრინციპი€œ ენაში და ჰიპოტაქსურ კონ-
სტრუქციათა სახეები სპონტანურ მეტყველებაში

16.30 -19.00

სექცია II

სექციის თავმჯდომარე - ასოცირებული პროფესორი ქეთევან მარგიანი-სუბარი
(ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი, 24-ე აუდიტორია)

1. როზეტა გუჯეჯიანი €“ ისტორიის რეპრეზენტაცია და სვანეთის ტრადიციული ყოფა €“ €žთამარ დედფალ€œ
2. ქეთევან მარგიანი-სუბარი €“ I თურმეობითის (resp. შედეგობითის) უპრევერბო ფორმათა სპეციფიკა სვანურ ენაში
3. მედეა საღლიანი €“ აწმყოს ფუძის წარმოებისათვის სვანურში (ფონო-
სემანტიკური მასალის საფუძველზე)
4. ქეთევან მარგიანი €“ დალის ხეობის ზოგიერთი ტოპონიმის ისტო-
რია-ეტიმოლოგიისათვის
5. მარინე კაკაჩია, ქეთევან მარგიანი, მარინა ჯღარკავა €“ სირცხვილის გამომხატველი ლექსემები და ფრაზეოლოგიზმები ქართველურში
6. რევაზ აბაშია €“ ქართველური ეტიმოლოგიები. IV

16.30 -19.00

სექცია III

სექციის თავმჯდომარე - დოქტორი გიორგი ცოცანიძე
(ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი, 323-ე აუდიტორია)

1. ცირა ბარამიძე €“ რედუპლიცირებულ ფუძეთა ფორმანტების გენეზისისთვის
2. გიორგი ცოცანიძე €“ ქეთელაურიდან ნასკვაურიძემდე ანუ ზოგი რამ, რაც იკითხება ვაჟა-ფშაველას სტრიქონებს მიღმა
3. ნიკოლოზ ოთინაშვილი €“ სოფელ ძვილეთის ონომასტიკური მასალები
4. მერაბ ნაჭყებია, თამილა ზვიადაძე €“ მასალები დასავლეთ საქართველოს
(ზემო იმერეთი) ტრადიციული დარგობრივი ლექსიკიდან
5. იგორ კეკელია €“ აფხაზეთის ზოგიერთი ტოპონიმის ეტიმოლოგიისათვის
6. ნონა ქეცბაია €“ ეზო-კართან დაკავშირებული ლექსიკისათვის მეგრულში

16.30 -18.30

სექცია IV

სექციის თავმჯდომარე - ასოცირებული პროფესორი სალომე ომიაძე
(ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი, 219-ე აუდიტორია)

1. ანა ხარანაული €“ სეპტუაგინტას ტექსტის ტიპები და ქართული თარგმანი
2. სალომე ომიაძე €“ სარწმუნოებრივი შრე პარემიულ ერთეულთა შინაფორმაში
3. ციური ახვლედიანი, ქეთევან გაბუნია €“ ფრაზეოლოგია როგორც რეალიათა ასახვა /ფრანგული და ქართული ენების მასალაზე/
4. მანანა ჩაჩანიძე, ნინო ხახიაშვილი, ნატა რაზმაძე €“ სინონიმური რიგის საკითხისათვის ქართულ ლექსიკოგრაფიაში