გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

ზურაბ ჭუმბურიძის დაბადებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილ საიუბილეო ღონისძიებები

  9 ივნისს, 12:00 საათზე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და ამავე ფაკულტეტთან არსებული ქართული ენის ინსტიტუტი მართავენ პროფესორ ზურაბ ჭუმბურიძის დაბადებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილ საიუბილეო ღონისძიებებს

  პროგრამა  11.30: 12.00
  კონფერენციის მონაწილეთა რეგისტრაცია
  12.00
  (ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი, 214-ე აუდიტორია)

  პროფესორ ზურაბ ჭუმბურიძის შეხვედრა კოლეგებთან, სტუდენტებთან მისალმებები, დიალოგი

  13.30 :14.00
  ფურშეტი

  14.00 :16:30
  კონფერენციის გახსნა
  (ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი, 214-ე აუდიტორია)

  მისალმება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი, პროფესორი - ნანა გაფრინდაშვილი

  პლენარული სხდომა
  სხდომის თავმჯდომარე - ემერეტუს პროფესორი დამანა მელიქიშვილი

  1. მზექალა შანიძე €“ რამდენიმე მხატვრული სახე ძველი ქართული მწერლობის ძეგლებში
  2. თედო უთურგაიძე €“ სამპირიან პირცვალებადობიექტებიან ზმნათა უღლებისათვის
  3. დამანა მელიქიშვილი €“ €žიოანე პეტრიწი - რიტორი და დიდასკალოსი -
  €žმადღევებელი და მამზევებელი ენისა ჩუენისა"
  4. რამაზ ქურდაძე €“ მაზალო სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის
  5. თინათინ ბოლქვაძე €“ საბჭოთა პოლიტიკა ენობრივ უმცირესობათა მიმართ

  16.30 -18.30

  სექცია I

  სექციის თავმჯდომარე - ასოცირებული პროფესორი მაია ლომია
  (ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი, 214-ე აუდიტორია)

  1. რუსუდან ზექალაშვილი €“ ქართული ზმნის ვალენტობის ლექსიკონის შესახებ
  2. მარიკა ჯიქია €“ თურქიზმების გავრცელების დინამიკა ქართველურ ანთროპონიმიაში
  3. ინგა სანიკიძე €“ კრებითი სახელისა და შემასმენლის რიცხვში შეთანხმების საკითხი ქართულში
  4. მედეა ღლონტი €“ ქართულ პირთა სახელების მართლწერისათვის (ინიციალები ქართულში)
  5. მაია ლომია €“ €žეკონომიურობის პრინციპი€œ ენაში და ჰიპოტაქსურ კონ-
  სტრუქციათა სახეები სპონტანურ მეტყველებაში

  16.30 -19.00

  სექცია II

  სექციის თავმჯდომარე - ასოცირებული პროფესორი ქეთევან მარგიანი-სუბარი
  (ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი, 24-ე აუდიტორია)

  1. როზეტა გუჯეჯიანი €“ ისტორიის რეპრეზენტაცია და სვანეთის ტრადიციული ყოფა €“ €žთამარ დედფალ€œ
  2. ქეთევან მარგიანი-სუბარი €“ I თურმეობითის (resp. შედეგობითის) უპრევერბო ფორმათა სპეციფიკა სვანურ ენაში
  3. მედეა საღლიანი €“ აწმყოს ფუძის წარმოებისათვის სვანურში (ფონო-
  სემანტიკური მასალის საფუძველზე)
  4. ქეთევან მარგიანი €“ დალის ხეობის ზოგიერთი ტოპონიმის ისტო-
  რია-ეტიმოლოგიისათვის
  5. მარინე კაკაჩია, ქეთევან მარგიანი, მარინა ჯღარკავა €“ სირცხვილის გამომხატველი ლექსემები და ფრაზეოლოგიზმები ქართველურში
  6. რევაზ აბაშია €“ ქართველური ეტიმოლოგიები. IV

  16.30 -19.00

  სექცია III

  სექციის თავმჯდომარე - დოქტორი გიორგი ცოცანიძე
  (ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი, 323-ე აუდიტორია)

  1. ცირა ბარამიძე €“ რედუპლიცირებულ ფუძეთა ფორმანტების გენეზისისთვის
  2. გიორგი ცოცანიძე €“ ქეთელაურიდან ნასკვაურიძემდე ანუ ზოგი რამ, რაც იკითხება ვაჟა-ფშაველას სტრიქონებს მიღმა
  3. ნიკოლოზ ოთინაშვილი €“ სოფელ ძვილეთის ონომასტიკური მასალები
  4. მერაბ ნაჭყებია, თამილა ზვიადაძე €“ მასალები დასავლეთ საქართველოს
  (ზემო იმერეთი) ტრადიციული დარგობრივი ლექსიკიდან
  5. იგორ კეკელია €“ აფხაზეთის ზოგიერთი ტოპონიმის ეტიმოლოგიისათვის
  6. ნონა ქეცბაია €“ ეზო-კართან დაკავშირებული ლექსიკისათვის მეგრულში

  16.30 -18.30

  სექცია IV

  სექციის თავმჯდომარე - ასოცირებული პროფესორი სალომე ომიაძე
  (ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი, 219-ე აუდიტორია)

  1. ანა ხარანაული €“ სეპტუაგინტას ტექსტის ტიპები და ქართული თარგმანი
  2. სალომე ომიაძე €“ სარწმუნოებრივი შრე პარემიულ ერთეულთა შინაფორმაში
  3. ციური ახვლედიანი, ქეთევან გაბუნია €“ ფრაზეოლოგია როგორც რეალიათა ასახვა /ფრანგული და ქართული ენების მასალაზე/
  4. მანანა ჩაჩანიძე, ნინო ხახიაშვილი, ნატა რაზმაძე €“ სინონიმური რიგის საკითხისათვის ქართულ ლექსიკოგრაფიაში