გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

ი. მასლოვის ლინგვისტური მემკვიდრეობა და იდეების განვითარება (2014)

  ენათმეცნიერების ისტორიისა და ზოგადი ენათმეცნიერების ცნობილი მკვლევრის - იური მასლოვის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია: ი. მასლოვის ლინგვისტური მემკვიდრეობა და იდეების განვითარება / Международная конференция к 100-летию Ю. С. Маслова Научное наследие и развитие идей Ю. С. Маслова /The Linguistic Heritage and Development of Yu. Maslov's Ideas

  კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 20-22 ნოემბერი

  კონფერენციის ჩატარების ადგილი: რუსეთი, სანკტ-პეტერბურგი, სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი

  პროფ. ი. მასლოვი 1961-1985 წლებში უძღვებოდა სანკტ-ეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტისზოგადი ენათმეცნიერების კათედრას. კონფერენცია ეძღვნება მისი დაბადებიდან მე-100 წლისთავს. შესაბამისად, კონფერენციის თემატიკა განისაზღვრა ი. მასლოვის ძირითადი საკვლევი საკითხების მიხედვით:

  ენათმეცნიერებისისტორია


  ზოგადიენათმეცნიერებადაგრამატიკისთეორია

  ფონოლოგია და მორფონოლოგია

  მორფემიკა და მორფოლოგია (Morphemics and morphology)

  გრამატიკული სემანტიკა

  ასპექტოლოგია

  ენობრივი დისკურსი

  სლავიანური (კონკრეტულად, ბულგარული) კვლევები

  გთხოვთ, გამოგზავნოთ თეზისები .doc ან .docx ფორმატით2014 წლის 1 ივნისამდე.

  თეზისების ფორმატი:

  მოცულობა: არა უმეტეს 4000 სიმბოლოსი

  შრიფტი:Times New Roman

  ზომა:12

  ინტერვალი - 1

  საზღვრები (ყველა მხრიდან) 2.5

  გთხოვთ, დოკუმენტში ნუ მიუთითებთ ავტორის გვარს, რადგან ნაშრომმა უნდა გაიაროს ე.წ. ƒƒ‚¢€ž ბრმა რეცენზირებაƒƒ‚¢€œ.

  თეზისებს დაურთეთ თქვენი პირადი მონაცემების ამსახველი დამატებითი წერილი, სადაც აღნიშნული უნდა იყოს:

  1.მოხსენებისსათაური

  2.ავტორ(ებ)ის სახელი

  3.სამუშაო ადგილი

  4.საკონტაქტო პირის ელ. ფოსტა და ტელეფონის ნომერი

  სამუშაო ენები:რუსული, ინგლისური

  მოხსენებისთვის განკუთვნილი დრო:20 წთ

  დისკუსიისთვის- 10 წთ.

  კონფერენციაში თქვენი მოხსენების ჩართულობის შესახებ შეტყობინების მიღების თარიღი: 2014 წლის 1 სექტემბერი