გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

შრომათა ჩამონათვალი

-->

შრომათა ჩამონათვალი
 
ავტორი
 
გამოცემის ადგილი, წელი...
 
ქართული ღრამმატიკა
შედგენილი
ანტონ I-ის მიერ
თბილისი, 1885
ანტონ პირველი და მისი გრამატიკა თანამედროვე ენათმეცნიერების თვალით ა. ფოცხიშვილი გაზ. "ლიტერატურული საქართველო",1970,№12.
ანტონ პირველი, მისი გრამატიკა და ერთი კომენტარი ე. ბაბუნაშვილი გაზ. "ლიტერატურული
საქართველო", 1970, №34.
პასუხი რეცენზენტს ა. ფოცხიშვილი გაზ. "ლიტერატურული
საქართველო", 1970, №46.
ანტონ I და ქართული გრამატიკის საკითხები ე. ბაბუნაშვილი თბილისი,  1970
ანტონ პირველის "ქართული ღრამმატიკა" და მისი ეროვნულ-ისტორიული მნიშვნელობა ე. ბაბუნაშვილი,
თ. უთურგაიძე
თბილისი, 1991.
ანტონ კათალიკოსის ქართული გრამატიკა და "სამი სტილის" საკითხი ქართულ მწერლობაში ჟ. ფეიქრიშვილი მონოგრაფია
"ქართული ენის მოამაგენი"
, 2006, გვ. 64-69
ანტონ პირველის გავლენა სალიტერატურო ქართულზე და ძველი ქართული ენის ძეგლების ვითარება ახალი აღთქმის წიგნების გამოცემებში ა. შანიძე ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები №9, 1964
Exploring the edge of Empire Kevin Tuite (Book "The Reception of Marr
and Marrism in the Soviet
Georgian Academy":
2011, pp. 197-213)
The Rise and Fall and Revival of the Ibero-Caucasian Hypothesis" Kevin Tuite 2007
"Art of Grammar" (Τέχνη Γραμματική) by Dionysius Thrax and the Old Georgian Grammatical Thought Lia Karosanidze (ინგლისურ ენაზე)
თბილისი, 1999
მარქსისტული ენათმეცნიერებისათვის ავტორთა ჯგუფი აკად. ნიკო მარის
სამეცნიერო მოღვაწეობის
45 წლის იუბილისადმი
მიძღვნილი კრებული, 1934 წ.
მეცნიერება საბჭოთა საქართველოში 25 წლის მანძილზე, 1946 წ. საქართველოს სსრ
მეცნიერებათა აკადემია
თბილისი, 1946
ენათმეცნიერების შესავალი (ხელთნაწერის მაგიერ), I გ. ახვლედიანი თბილისი, 1918
ენათმეცნიერების შესავალი (ხელთნაწერის მაგიერ), II გ. ახვლედიანი თბილისი, 1918
ენათმეცნიერების შესავალი (ხელთნაწერის მაგიერ), III გ. ახვლედიანი თბილისი, 1918
შედარებითი ინდოევროპული ენათმეცნიერება და გერმანელთა “წინარესამშობლოს" საკითხები გ. ახვლედიანი თბილისი, 1941
ზოგადი ენათმეცნიერება (პროპედევტიკული ნაწილი) არნ. ჩიქობავა თბილისი, 1935
გ. ახვლედიანის მიმართვა გ. ახვლედიანი გაზ. კომუნისტი,
თბილისი, 1941, #249 (6254)
ენათმეცნიერების პროპედევტიკა, განაკვეთი პირველი გ. ახვლედიანი,
არნ. ჩიქობავა
თბილისი, 1932
ენათმეცნიერების პროპედევტიკა, განაკვეთი მეორე გ. ახვლედიანი,
არნ. ჩიქობავა
თბილისი, 1932
ფონეტიკა (განაკვეთები) გ. ახვლედიანი თბილისი, 1931