English Georgia

გიორგი ახვლედიანი - 129

altგიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მართავს გიორგი ახვლედიანის დაბადებიდან 129-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ კონფერენციას, რომელიც გაიმართება 15 ივნისს 15.00 სთ-ზე თსუ-ის მერვე კორპუსის 220-ე აუდიტორიაში.

შესავალი სიტყვა - თამაზ გამყრელიძე

რუსუდან ასათიანი - აქტივ-პასივის კონტინუუმის ენობრივი სტრუქტურირების ალგორითმი ქართულში 

ციური ახვლედიანი - არასტაბილური E [ǝ] –-ს ფონეტიკური და ფონოლოგიური სტატუსი თანამედროვე ფრანგულში 
თინათინ ბოლქვაძე - არნოლდ ჩიქობავას 1946 წელს გამოცემული „ზოგადი ენათმეცნიერება“ 
ივანე ლეჟავა - ბგერათკომპლექსების (ყრუ სიბილანტი სპირანტი+ ყრუ მსკდომი) კვანტიტატიური მონაცემები 
ქეთევან მირზიკაშვილი - აღქმის ფსიქოლინგვისტური ასპექტები 
მანანა ქარქაშაძე - ქართულ მედიოაქტიურ ზმნათა სტრუქტურულ-სემანტიკური მახასიათებლების ტიპოლოგია
 
ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები