English Georgia

ზ უ რ ა ბ ჭ უ მ ბ უ რ ი ძ ი ს დაბადებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილ საიუბილეო ღონისძიებები

alt

9 ივნისს, 12:00 საათზე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და ამავე ფაკულტეტთან არსებული ქართული ენის ინსტიტუტი მართავენ პროფესორ ზ უ რ ა ბ ჭ უ მ ბ უ რ ი ძ ი ს დაბადებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილ საიუბილეო ღონისძიებებს

პროგრამა


11.30: 12.00
კონფერენციის მონაწილეთა რეგისტრაცია
12.00
(ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი, 214-ე აუდიტორია)

პროფესორ ზურაბ ჭუმბურიძის შეხვედრა კოლეგებთან, სტუდენტებთან მისალმებები, დიალოგი

13.30 :14.00
ფურშეტი

14.00 :16:30
კონფერენციის გახსნა
(ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი, 214-ე აუდიტორია)

მისალმება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი, პროფესორი - ნანა გაფრინდაშვილი

პლენარული სხდომა
სხდომის თავმჯდომარე - ემერეტუს პროფესორი დამანა მელიქიშვილი

1. მზექალა შანიძე – რამდენიმე მხატვრული სახე ძველი ქართული მწერლობის ძეგლებში
2. თედო უთურგაიძე – სამპირიან პირცვალებადობიექტებიან ზმნათა უღლებისათვის
3. დამანა მელიქიშვილი – „იოანე პეტრიწი - რიტორი და დიდასკალოსი -
„მადღევებელი და მამზევებელი ენისა ჩუენისა"
4. რამაზ ქურდაძე – მაზალო სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის
5. თინათინ ბოლქვაძე – საბჭოთა პოლიტიკა ენობრივ უმცირესობათა მიმართ

16.30 -18.30

სექცია I

სექციის თავმჯდომარე - ასოცირებული პროფესორი მაია ლომია
(ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი, 214-ე აუდიტორია)

1. რუსუდან ზექალაშვილი – ქართული ზმნის ვალენტობის ლექსიკონის შესახებ
2. მარიკა ჯიქია – თურქიზმების გავრცელების დინამიკა ქართველურ ანთროპონიმიაში
3. ინგა სანიკიძე – კრებითი სახელისა და შემასმენლის რიცხვში შეთანხმების საკითხი ქართულში
4. მედეა ღლონტი – ქართულ პირთა სახელების მართლწერისათვის (ინიციალები ქართულში)
5. მაია ლომია – „ეკონომიურობის პრინციპი“ ენაში და ჰიპოტაქსურ კონ-
სტრუქციათა სახეები სპონტანურ მეტყველებაში

16.30 -19.00

სექცია II

სექციის თავმჯდომარე - ასოცირებული პროფესორი ქეთევან მარგიანი-სუბარი
(ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი, 24-ე აუდიტორია)

1. როზეტა გუჯეჯიანი – ისტორიის რეპრეზენტაცია და სვანეთის ტრადიციული ყოფა – „თამარ დედფალ“
2. ქეთევან მარგიანი-სუბარი – I თურმეობითის (resp. შედეგობითის) უპრევერბო ფორმათა სპეციფიკა სვანურ ენაში
3. მედეა საღლიანი – აწმყოს ფუძის წარმოებისათვის სვანურში (ფონო-
სემანტიკური მასალის საფუძველზე)
4. ქეთევან მარგიანი – დალის ხეობის ზოგიერთი ტოპონიმის ისტო-
რია-ეტიმოლოგიისათვის
5. მარინე კაკაჩია, ქეთევან მარგიანი, მარინა ჯღარკავა – სირცხვილის გამომხატველი ლექსემები და ფრაზეოლოგიზმები ქართველურში
6. რევაზ აბაშია – ქართველური ეტიმოლოგიები. IV

16.30 -19.00

სექცია III

სექციის თავმჯდომარე - დოქტორი გიორგი ცოცანიძე
(ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი, 323-ე აუდიტორია)

1. ცირა ბარამიძე – რედუპლიცირებულ ფუძეთა ფორმანტების გენეზისისთვის
2. გიორგი ცოცანიძე – ქეთელაურიდან ნასკვაურიძემდე ანუ ზოგი რამ, რაც იკითხება ვაჟა-ფშაველას სტრიქონებს მიღმა
3. ნიკოლოზ ოთინაშვილი – სოფელ ძვილეთის ონომასტიკური მასალები
4. მერაბ ნაჭყებია, თამილა ზვიადაძე – მასალები დასავლეთ საქართველოს
(ზემო იმერეთი) ტრადიციული დარგობრივი ლექსიკიდან
5. იგორ კეკელია – აფხაზეთის ზოგიერთი ტოპონიმის ეტიმოლოგიისათვის
6. ნონა ქეცბაია – ეზო-კართან დაკავშირებული ლექსიკისათვის მეგრულში

16.30 -18.30

სექცია IV

სექციის თავმჯდომარე - ასოცირებული პროფესორი სალომე ომიაძე
(ილია ჭავჭავაძის გამზ. N1, თსუ I კორპუსი, 219-ე აუდიტორია)

1. ანა ხარანაული – სეპტუაგინტას ტექსტის ტიპები და ქართული თარგმანი
2. სალომე ომიაძე – სარწმუნოებრივი შრე პარემიულ ერთეულთა შინაფორმაში
3. ციური ახვლედიანი, ქეთევან გაბუნია – ფრაზეოლოგია როგორც რეალიათა ასახვა /ფრანგული და ქართული ენების მასალაზე/
4. მანანა ჩაჩანიძე, ნინო ხახიაშვილი, ნატა რაზმაძე – სინონიმური რიგის საკითხისათვის ქართულ ლექსიკოგრაფიაში

 
ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები